حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار

غلامرضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com
ا

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان


 حوادث بسیاری به ما کارشناسان بررسی حوادث کاری ارجاع داده می شودکه موضوع بررسی حوادثی است که برای متخصصین مربوطه درحین انجام کارتخصصی خود درخانه ها و منازل اشخاصی که آنان را برای انجام کار تخصصی مربوطه به خانه خود فراخوانده اند به وقوع پیوسته است  که از جمله این حوادث می توان به حوادثی  که برای اشخاصی که برای تعمیرکولردرمنازل مردم حضور پیدا می کنند رخ می دهد اشاره نمود البته با بررسی این موضوع می توان مطالب مطروحه را در دیگر حوادث مشابه که نکات مشترکی با حادثه مورد بحث ما دارند مورد استفاده قرارداد و درصورت مطابقت داشتن شرایط حاکم در زمان بروز دیگرحوادث با شرایط حادثه مورد نظر ما ونیز در صورت عدم مغایرت با مقررات مربوط به آن حوادث ، مطالب عنوان شده به عنوان راهنما مورد استفاده قرارگیرد

  فرض کنید که صاحب خانه ای جهت سرویس کولر آبی منزل مسکونی خود ،  متخصص  یا تعمیر کار ذیصلاحی را به خانه خود خوانده وهنگام سرویس و راه اندازی کولر آبی ، برای فرد متخصص حادثه ای رخ دهد ... در اینجا به نکات مهمی که در فرایند بررسی این حادثه باید مورد نظر باشد اشاراتی خواهیم داشت

در فرایند بررسی اینگونه حوادث  توجه به یک نکته حایز اهمیت است و آن اینکه اساسا ً قانونگذار فرد حادثه دیده را چه نامیده و چه وظایفی را درارتباط با موضوع مورد بحث ما برای وی مقرر داشته است که درراستای رسیدن به پاسخ  این سؤال توجه شما خواننده مطلب را به ماده2قانون نظام صنفی کشور جلب می نمایم که چنین مقرر میدارد

«هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم تولید ، تبدیل ،خرید ،فروش ،توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی را فراهم آوردو تمام یا قسمتی از کالا ، یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد فرد صنفی شناخته می شود»

لذا آنچکه در تطبیق ماهیت کار مصدوم با مفاد مندرج در ماده 2 قانون صنفی کشور استنباط می گرددد این است که اگر شرایط فرد مذکورمنطبق با موارد مندرج در ماده قانونی بالا باشد لذا این شخص  یک شخص صنفی بوده و حال ببینیم که قانون گذار چه وظایفی را برای وی در ارتباط باآنچکه مورد بحث است تعریف و مقرر داشته است که در اینجا توجه شما را به ماده 17 قانون نظام صنفی کشور جلب می نمایم

ماده 17 قانون نظام صنفی کشور

«افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات صنفی ،انتظامی ،بهداشتی،ایمنی ،حفاظت فنی و زیباسازی محیط کارودستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می گردد رعایت و اجرا کنند»

لذا همانگونه که ملاحظه میگردد برای این اشخاص تعریف ویژه ای شده و نیز وظایف خاصی نیزدر ارتباط با رعایت مقررات ایمنی مربوطه مقررگردیده که در حین انجام کار تخصصی خود ملزم به بکارگیری مقررات ایمنی مربوط به کار خود می باشند که کارشناس در حین بررسی حادثه رخ داده برای آنها باید توجه ویژه به اخذ و اشراف و تسلط به این  مقررات و نیز دیگرمقررات مربوطه داشته باشد

اما باید توجه داشته باشیم که در بررسی اینگونه حوادث همانگونه که بارها عرض کرده ام ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده  احراز و کشف نموده و آنگاه به این مهم پرداخته شود که علل احرازشده ناشی از انجام فعل و ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی ویا بی مبالاتی کدام اشخاص بوده است و در پایان میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده مورد ارزیابی قرار گیرد

بنابراین درارتباط با موضوعی که مورد بحث است باید با بررسی های میدانی که توسط کارشناس به عمل می آید  این مهم  به دقت مورد بررسی قرار گیرد که علت ویا عللی که موجبات بروز حادثه مثلا ً برقگرفتگی تعمیر کارکولررافراهم آورده اند معطوف به  ضعف و عدم مهارت حادثه دیده ویا عدم رعایت مقررات مربوطه از سوی وی در آنچکه متعهد انجام آن گردیده است بوده یا اینکه علت ویا عللی دیگری بی آنکه نامبرده یعنی تعمیر کارکولردر ایجاد آن مدخلیتی داشته باشد موجبات این برقگرفتگی را فراهم آورده است

در راستای تبیین موضوع فرض بفرمایید که تعمیر کار مربوطه بی آنکه اطمینان لازم در راستای بی برق بودن بدنه کولرحاصل نماید و بدون انجام آزمایش های لازم وبی آنکه مجهز به وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع کاری باشد که برای انجام آن فرا خوانده شده با دست زدن به بدنه کولر موجبات برقگرفتگی خود را فراهم آورد ، بدیهی است که این شخص متخصص و تعمیر کار بوده که باید با توجه به تمامی خطرات بالقوه کاری که متخصص انجام آن می باشد همه جوانب را قبل از هر گونه اقدامی به عمل آورد و ما از صاحب خانه انتظار و توقع این را نداریم که به نامبرده گوشزد نماید که چرا مجهز به وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع کار نیستی و یا اینکه به او تأکید نماید که مواظب باشد که بدنه کولربرق نداشته باشد و یا اینکه هنگام کارو آزمایش کولر به او متذکر شود که متوجه تسمه در حال چرخش کولر باشد و موارد بسیاری دیگری که در تخصص شخص صنفی بوده وبرای رفع همین عیوبی خوانده شده که ایشان یعنی فرد صنفی بارفع این عیوب  زمینه و بستر بروز حادثه را برای دیگر اشخاص غیر متخصص از میان بردارد

البته نکات بسیار ریز و حایز اهمیتی درفرایند بررسی اینگونه حوادث مطرح است که برداشت و استنباطات کارشناسان می تواند متفاوت باشد مثلا ً اینکه صاحب خانه به تعمیر کار کولر گفته باشد که پمپ آب کولرکار نمیکند و تعمیر کار را برای رفع این عیب فرخوانده  فلذا همین گفته صاحب خانه موجباتی را فراهم آورده که ذهن تعمیر کار را معطوف به برق داربودن احتمالی بدنه کولر نکرده و همین موضوع زمینه را برای استناد درصدی از تقصیر به صاحب خانه در ذهن کارشناس بارور نماید و به عبارت دیگر همین مورد مستند استنباط کارشناس در استناد درصدی از تقصیر به صاحب خانه گردد البته کارشناس باید توجه داشته باشد که همین امر هم نباید فرد صنفی متخصص را ازتوجه به خطرات بالقوه کاری که متخصص این امر شناخته شده بازدارد زیرا اگر صاحب خانه می دانست که بدنه کولر برقدار می باشد قطعا ً وی را مطلع می نمود و اساسا ً انتظارجلب توجه متخصصین از سوی دیگر اشخاص به امور تخصصی که مربوط به تخصص کار متخصصین می باشد متعارف و تعریف شده نیست مگر قانونگذار وظایفی را در راستای نظارت بر کار متخصص مربوطه برای دیگر اشخاص مقررکرده باشد

اما مواردی را شاهدیم که سبب حادثه زا بی آنکه تعمیر کار کولر در ایجاد آن مدخلیتی داشته باشد موجبات بروز حادثه را برای وی فراهم می آورد به طور مثال وقتیکه آبی بر روی پشت بام که ایزو گام می باشد ریخته شده و بی آنکه منبع و منشاء برقگرفتگی از بدنه کولر باشد و اتصالی از جائیکه به هیچ عنوان در ارتباط با کولر و یا تعمیر کولر باشد موجبات برق دار شدن آب ریخته شده در روی سقف را فراهم آورده که همین امر بروز حادثه را برای تعمیر کار کولر سبب می شود و یا اینکه به طور مثال شیئی در داخل کولر گذاشته شده که به هیچ عنوان از اجزاء کولر نبوده که با باز نمودن یکی از دریچه های کولر، آن شیئی موجبات بروز حادثه را برای تعمیر کار کولر فراهم می آورد بدیهی است که در اینگونه مواقع ما انتظار و توقع این را نداریم که تعمیر کار کولروقتی وارد منزل و سقف خانه شده تا کولر را تعمیر نماید تمام اطراف و اکناف خانه را مورد بررسی قرار داده تا مطمئن شود که هیچ منشاء ویا منبعی وجود نداشته باشد که اگر آب در روی سقف ریخته شود موجبات برق دار شدن آب را فراهم آورد و یا اینکه درب و یا دریچه کولر را به آهستگی باز نماید که مبادا شیئی جدا  از اجزاءخود کولر در داخل کولر گذاشته شده باشد که به صورت و یا دست وی برخورد نماید که البته مثال ها و موارد زیادی مطرح خواهد بود که حسب مورد کارشناس باید به بررسی سبب حادثه زا و اینکه سبب مذکور ناشی از انجام فعل و ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی ویا بی مبالاتی چه اشخاصی بوده و نیزتا چه میزان توجه به این اسباب حادثه زا در ارتباط با تخصص تعمیر کار کولر بوده و می توانسته از مواجه شدن با این خطرات بالقوه احتراز نماید مورد بررسی و مداقه قرار دهد  

بنابراین همانگونه که ملاحظه می گردد  فقط با بیان اینکه اگر شخص مذکوردر حین تعمیر کولر دچار حادثه  شودچه کسی مسئول است سئوالی است که برای یک کارشناس آگاه به وظیفه  و مطلع از مقررات مربوطه ابهامات بسیاری را متصور خواهد ساخت لذا هرگونه اظها رنظر کارشناسی منجز و مستدل و صریح مستلزم آگاهی و اشراف به جرئیات زیادی است اما لا اقل در این کوتاه  دانستیم  که در تجزیه و تحلیل  یک حادثه موارد و مسایلی زیادی را باید به دقت مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده که در اینجا فقط به چند مورد آن اشاره گردید

 

*******************************************

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

******************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری - حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای - مسئولیت مدنی حرفه ای

 

***************************************

  آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

****************************************

آدرس کانال تلگرام :

  https://telegram.me/bokharaey

****************************************

  انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی