حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار

غلامرضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com
ا

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

۲۱ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

بررسی حادثه برای کارگریک پیمانکار درحین انجام کاری به دستور پیمانکار دیگر

 قبل ازبیان  هرگونه اظهار نظری باید توجه داشته باشیم که  کارشناس در فرایند بررسی حادثه ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است را احراز نماید وآنگاه به این مهم بپردازد که علل مذکور ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و بی مبالاتی چه اشخاصی بوده است  و در نهایت در صورت خواسته مقام محترم قضایی میزان درصد تأثیر پذیری بروز حادثه را از علل احراز شده مورد ارزیابی قرار دهد

 اما در بیان کلی توجه داشته باشیم که اگر پیمانکاری به کارگرپیمانکاردیگری دستوری بدهد که کاری انجام دهد و کارگر هنگام انجام آن کاردر محل پروژه  دچار حادثه شود و عللی که بروز حادثه متأثر از وجود آ نها بوده به بی احتیاطی و یا بی مبالاتی پیمانکاری که کارفرمای کارگرمیباشد هم بر گردد مستندا ً به مواد 5و6 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب  1381/6/9 که چنین مقرر می دارند:

ماده 5: هرگاه صاحب کار اجرای قسمت های مختلف عملیات ساختمانی خود را به پیمانکاران مختلف محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود، مسئول اجرای مقررات این آیین نامه خواهد بود و پیمانکارانی که به طور همزمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول فعالیت هستند، باید در اجرای مقررات مذکور با یکدیگر همکاری نمایند و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.

ماده 6: هرگاه پیمانکار اصلی اجرای قسمت های مختلف عملیات ساختمانی را به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقرات این آیین نامه بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.

و نیز با استناد به مواد4و11و12 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 89/3/5 که چنین مقرر می دارند:

ماده4ـ پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.

 ماده11ـ هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آن ها خواهد بود.

 ماده12ـ هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پیمان را به پیمانکاران مختلف محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود، مسئول اجرای مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آن ها می باشد.

بدیهی است که با توجه به مقررات بالا پیمانکاری که کارفرمای کارگر میباشد هم مسئول است

 واگرعلل مذکور به هیچ عنوان به بی احتیاطی و یا بی مبالاتی پیماکاری که کارفرمای کارگر می باشد بر نگردد و لی نامبرده  مطلع از به کار گیری کارگرش توسط پیمانکاردیگربوده باشد ویا به اذن او رفته باشد در اینصورت هم مادامیکه  کارگر تحت تبعیت حقوقی و اقتصادی او کار می کند ، حال  چه به دستور مستقیم خودش و چه با اذن او به دستور شخص دیگری  ،  به انجام  کاری در محلی گمارده می شود چون کارفرمای آن کارگرمیباشد لذا با استناد به ماده 91 قانون کار که چنین مقرر می دارد:

ماده 91

کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند .

بنابراین باید نظارت داشته باشد که کارگرش در شرایطی  به کار گمارده شود که  مقررات ایمنی مرتبط با کار مذکور رعایت شده باشد لذا در اینصورت هم پیمانکاری که کارفرمای کارگر می باشد مسئول است

 اما اگرعللی که بروز حادثه متأثر از آنها بوده به هیچ  عنوان قابل انتساب به بی احتیاطی و یا بی مبالاتی پیمانکاری که کارفرمای کارگراست نباشد و او هم به هیچ عنوان اطلاعی از به کارگیری کارگرش توسط شخص دیگری نداشته باشد و قبلا ً هم اذن این کار را صادر نکرده باشد مسئولیتی متوجه اونخواهد بود

نکته مهم:

کلیه مطالب مندرج در بالا صِرفا ً در ارتباط با ارزیابی مسئولیت پیمانکاری که کارفرمای کارگر در یک پروژه ساختمانی همرا ه با دیگر پیمانکاران در حال کار است می باشد و بدیهی است که مسئولیت دیگر اشخاصی که بروز حادثه متأثر از بی احتیاطی و بی مبالاتی آنها تشخیص داده شود در جای خود محفوظ است

 

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

  آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

  https://telegram.me/bokharaey

 __________________________

  انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

  • غلامرضا بخارایی