حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار

غلامرضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

تماس با من : gh.bokharaei@gmail.com
ا

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

۱۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است


بعضا ً مشاهده می گرد که دربعضی ازشرکت ها و یاکارگاهها در اوایل  شروع به کار کارگر جدید ، لباس کار وکفش ایمنی و یا دیگر وسایل حفاظت فردی به کارگرداده نمی شود و بعضا ً نیزبه کارگرهم گفته می شود که مواظب باشد و اگر حادثه ای به وقوع بپیوندد خودش مقصراست کارگر نیز قبول می کند البته دراینجا لازم به ذکر است که تقبل این امر از سوی کارگر به لحاظ شرایطی که دارد امری بدیهی است و غیر از این هم انتظاراز او  نمی رود حال در اینجا این موضوع  را مورد بررسی قرار می دهیم که درصورت بروز حادثه که علت حادثه ، مجهز نبودن کارگر به وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع کارتشخیص داده شودوعلیرغم تؤافق کارگر که در اوایل شروع به کارش که به او وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع کار ندهند وقبول نمودن اینکه اگر حادثه ای رخ داد مسئولیت متوجه خود اوباشد از مسئولیت کارفرما می کاهد به عبارت دیگر این مؤافقت کارگر و پذیرش شرایطی که به اوپیشنهاد شده می تواند مستند استنباط تأثیر پذیری درصدی از بروز حادثه از این پذیرش کارگر باشد و درصدی از مسئولیت را متوجه کارگر نماید

اکنون به بررسی مقرراتی که در این ارتباط می باشد می پردازیم لذا لازم است که به سراغ آیین نامه مربوطه که همان آیین نامه وسایل حفاظت فردی می باشد  رفته تا موارد مربوطه را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم

با استناد به مواد 1، 2 ، 3 ، 4 ،  6 و92  ازآئین نامه وسایل حفاظت فردی که عینا ً در زیر درج میگردد

 ماده1ـ به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار، کارفرما مکلف به شناسایی و ارزیابی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرات می باشد.

ماده2ـ کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع و محیط کار و مخـاطرات احتمالی را به تعداد کافی تهیـه و به صورت رایگـان در اخـتیار کارگران قرار دهد.

ماده3ـ کارفرما مکلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردی را به کارگران آموزش دهد.

ماده4ـ کارفـرما مکلف اسـت وسایل حـفاظت فـردی را در شـرایط مطـلوب نگهداری نموده، و در جایی قرار دهد که دسترسی سریع به آنها امکان پذیر باشد.

ماده6 ـ کارفرما باید بر استفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردی نظارت کامل داشته باشد.

ماده92ـ باستناد مواد 91 و 95 مسئولیت رعایت مقررات این آئین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیدگان می باشد.

ونیز با استناد به مواد 91 و 95 قانون کار که در ماده 92 آیین نامه وسایل حفاظت فردی متذکر شده است و عینا ً درزیر درج می گردد

ماده 91قانون کار :

کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگراان در محیط کار ، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند .

ماده 95قانون کار:

مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود . هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است .

بنابراین آنچکه ازمنطوق مواد مذکور استنباط می گرددازهمان لحظه ورود کارگر به کارگاه ، کارفرما مکلف است براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند به عبارت دیگرکارفرما مکلف است که کلیه وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع کارکارگررا به وی تحویل داده ودرصورت بروز هرگونه حادثه ای برای کارگر که متأثر از مجهز نبودن اوبه وسایل حفاظت فردی مربوطه باشد کارفرما مسئول است و قبول نمودن کارگر مبنی بر اینکه تا مدتی و لو بسیار اندک به او وسیله حفاظت فردی تحویل داده نشود و مواظب باشد که دچار حادثه نشودبه هیچ عنوان رافع  مسئولیت های تعریف شده برای کارفرما در ماده  91  قانون کار نمی باشد

در خاتمه مجددا ً متذکرمیگردد که این تؤافق که بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده در خصوص وظایف کارفرما در راستای ایجاد شرایط و محیط ایمن کار می باشد نافذ نمی باشد

********************

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ایی در رشته مسئولیت مدنی حرفه ایی

 آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

آدرس وبلاگ           http://bokharaei.persianblog.ir/

آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blogfa.com/

 ************************************************

آدرس کانال تلگرام    https://telegram.me/bokharaey

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

****************************************************

  • غلامرضا بخارایی